Çokkültürlü Etki Ölçeği (Multicultural Efficacy Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akçaoğlu, M. Ö. (2017). Çokkültürlü eğitim uygulamasının öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim ile sınıf yönetimi tutum ve yeterliklerine etkisi (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Öztürk Akçaoğlu
Geçerlik: 

Çokkültürlü Yeterlik Ölçeğinin uyarlama sürecinde elde edilen verilerin yapı geçerliği çalışmaları için yeterli olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Çokkültürlü Yeterlik Ölçeğinin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve sonuç 0,87 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir

31 maddeden oluşur.
27) Farklılıkları olan gruplardan gelen öğrencilerin birlikte çalışmalarını sağlayabilirim.
17) Çokkültürlü sınıflara uygun materyaller geliştirebilirim.
14) Sınıf kitaplığı, sınıftaki ırk ve kültür ile ilgili farklılıkları yansıtmalıdır.

Derecelendirme: 
İletişim: