Çok Yönlü Depresyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, G. ve Demir, A. (1988). Çok Yönlü Depresyon Envanterinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 6(22), 1-6.

Sorumlu Yazar: 
Ayhan Demir
Geçerlik: 

Deneklerin her iki ölçekten aldıkları puanlar üzerinden hesaplanan Pearson momentler çarpımı katsayısı 0.77’dir. Bu değer
α=0.001 düzeyinde manidardır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için hesaplanan içtutarlılık katsayısı α=0.97’dir.

10 alt boyut ve toplam 118 madde.
9 alt boyut 12 madde ve 1 alt boyut 10 madde.
Düşük Enerji Düzeyi Boyutu
Bilişsel Güçlük Boyutu
Suçluluk Boyutu
Düşük Kendilik Değeri Boyutu
Sosyal İçedönüklük Boyutu
Kötümserlik Boyutu
Huzursuzluk Boyutu
Araçsal Çaresizlik Boyutu
Öğrenilmiş Çaresizlik Boyutu
Kederli Duygu Durum Boyutu

Derecelendirme: 
D( Doğru=Genellikle geçerli)- Y( Yanlış= Genellikle geçersiz)
İletişim: