Psikiyatri Hastaları İçin Beck Depresyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arkar, H. ve Şafak, C. (2004). Klinik bir Örneklemde Beck Depresyon Envanterinin Boyutlarının Araştırılması. Türk Psikoloji Dergisi,19(53), 117-123.

Sorumlu Yazar: 
Haluk Arkar
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar, BDE’deki maddelerin depresyonun iki birincil boyutunu (bilişsel belirtiler ve somatik-afektif belirtiler) değerlendirdiğini ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Maddelerin oluflturduğu her iki faktörün de iç tutarlık güvenirlikleri kabul edilebilir düzeydedir
(BDE; .90, BDE-bilişsel; .87 ve BDE-somatik-afektif; .76).

21 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Bilişsel Belirtiler (12 madde)
Kendinden nefret etme (7. madde)
Somatik-Afektik Belirtiler (9 madde)
Uyku bozuklukları (16. madde)

Derecelendirme: 
İletişim: