Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği (ÇBSDOÖ) C Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dedecan, I. (2013). Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye geçerlik-güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Irmak Arslan
Geçerlik: 

Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeğinin yapı geçerliğini incelemek için temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Örneklem uygunluğu (sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testleri yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO 0.60’tan yüksek ve Barlett testinde anlamlılık gerekmektedir. Madde analizi sonucunda madde toplam korelasyon değerleri .20’nin üzerinde elde edilmiştir. Analizler sonucunda KMO örneklem uygunluk katsayısı 0.797 ve Barlett Sphericity testi χ2 değeri 1141.271 df(153) (p=0.000) olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Toplam ölçeğin güvenirlik değeri 0.82 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin güvenirlik değerleri İç Sağlık Denetim Odağı alt ölçeği için 0.88, Şans Sağlık Denetim Odağı alt ölçeği için 0.83, Doktorlar Sağlık Denetim Odağı alt ölçeği için 0.72 ve Güçlü Diğerleri Sağlık Denetim Odağı alt ölçeği için 0.57 olarak bulunmuştur

-Eğer şanslıysam hastalığım iyiye gidecektir.
-Hastalığımı etkileyen esas şey, benim kendimin ne yaptığımdır.
-Hastalığımın iyileşmesi, aynı kalması ya da kötüleşmesinde diğer insanlar büyük bir rol oynamaktadır.

Derecelendirme: 
“kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, katılmama eğilimindeyim, katılma eğilimindeyim, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum”