Çok Boyutlu Ağız Diş Sağlığı Kontrol Odağı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahtışen-Peker, B. (2005). Kentli erişkinlerde ağız diş sağlığı algısı ve sağlık davranışının incelenmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği denetleyici grup tarafından değerlendirilmiştir. Yapı geçerliliği için Temel Bileşenler analizi ve Varimax Rotasyon tekniğinin kullanıldığı faktör analizi ve scree plot çalışması yapılarak eigen value değeri 1 den yüksek olan faktörler belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçek güvenilirlik çalışmasında ,korelasyona dayalı madde analizi yöntemiyle madde-toplam puan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısına,Cronbach Alpha güvenirlik testi katsayısına ve test tekrar katsayısına bakılmıştır.

Derecelendirme: 
evet=1 hayır=0 en olumlu hayır=2 en olumsuz hayır=5