Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V., Özcan, S. ve Cömert-Okutucu, A. (2012). Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı (AKBSDO) Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 23 (1), 13-23.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmadan önce verilere Bartlett testi uygulanmıştır. Bartlett testine göre k-kare değerinin manidar (k-kare=6944,63; p=0.001) olduğu saptanmıştır

Güvenirlik: 

Öncelikle ölçek, madde analizine alınmış ve madde özellikleri belirlenmiştir. Maddelerin toplam puanlar ile korelasyonları hesaplanmış ve Tablo 3’de son sütunda {r(jx)} verilmiştir. Madde-toplam puan korelasyonlarının İçsel Sağlık Denetim Odağı için 0.401 ile 0.674; Şansa Bağlı Sağlık Denetim Odağı için 0.610 ile 0.748 ve Güçlü Diğerlerine Bağlı Sağlık Denetim Odağı için 0.326 ile 0.660 arasında değişmektedir. İstatistiksel olarak manidar olan korelasyon katsayıları, maddelerin ayırıcılığı için yeterli bulunmuştur.

20 maddeden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: