Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakaya, I., Coşkun, A., Ağaoğlu, B., Öç, Ö.Y., Memik, N.Ç., Şişmanlar, Ş.G. ve Arslan, H. (2007). Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği geçerlik-güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 155-162.

Sorumlu Yazar: 
Işık Karakaya
Geçerlik: 

Test-tekrar test korelasyonu toplam puan için 0.87 olarak hesaplanmıştır. Diğer ölçüm
araçlarıyla karşılaştırılmasında ÇDÖ ile korelasyonu 0.77, ÇDKE ile 0.57, ÇSKE ile 0.50 ve BSÖ ile –0.65 olarak
saptanmıştır (p<0.001). Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’i aşan 3 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler felaket
düşüncesi, bireyselleştirme ve seçici algılama olarak isimlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik çalışmasında Cronbach alfa katsayısı birinci uygulamada 0.82, ikinci uygulamada
0.79 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut ve 24 madde
Felaketleştirme (8 m):
Bireyselleştirme (9 m):
Seçici Algılama (7 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: