Coğrafya İle İlişkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya İle İlişkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeği’nin geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81.

Sorumlu Yazar: 
Aykut Emre Bozdoğan
Geçerlik: 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerinin 0,817, Barlett değerinin 1562,156 olduğu tespit edilmiştir.
Öz-yeterlilik İnanç Ölçeği’nde yer alan maddelerin ortak faktör varyanslarının 0,478-0,685 arasında değiştiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise .84 olarak hesaplanmıştır.

Tek boyut ve 18 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: