Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Teyfur, E. (2009). 9. Sınıf Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Emine Teyfur
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için Kaiser Mayer Olken testi ve Bartlet Testi uygulanmıştır. İç geçerlilik için ise t testinden faydalanılmıştır. Tutum maddelerinin t testi madde analizinden elde edilen sonuçlarına göre 26. ve 20. maddelerin toplam faktör yükü 0.30 değerinden düşük olduğu için ölçekten
çıkartılmıştır. Bunun yanı sıra 22. madde 0.33 değerindedir. Bu değer sınır bir değerde olmasına rağmen ölçeğin bütünlüğünü korumak adına ölçekte bırakılmıştır. Tutum ölçeği madde analizi sonucu olarak toplam 40 maddeden 38 maddeye düşmüştür. Kikare puanı 6417,421 değerindedir ve anlamlılık derecesi. 05’ten küçük olduğu için veriler faktör analizinde anlamlıdır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha Güvenirlik Derecesi ölçülmüştür. Cronbach Alpha
Güvenirlik Derecesi 0,94 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenirliği bakımından oldukça yüksek bir rakamdır.

Ölçekte 38 madde bulunmaktadır.
Bilgisayar desteği ile işlenen coğrafya derslerinde dikkatim dağılır (4.madde)
Bilgisayar desteği ile işlenen coğrafya dersinde kısa sürede çok iş yapıldığı için öğrenmem engellenir (10. madde)
Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin gerekli olmadığını düşünüyorum (24. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: