Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzunöz, A. (2011). Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1264-1277.

Sorumlu Yazar: 
Abdulkadir Uzunöz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği için alt boyutlar arasındaki korelasyona
bakıldığında, birinci boyuttta en düşük değer ,443, ikinci boyutta en
küçük değer ,450, üçüncü boyutta en düşük değer ,382, dördüncü boyutta en
düşük değer ,286, beşinci boyutta en düşük değer ,405, altıncı boyutta en
düşük korelasyon değeri ,286‟dır (Tablo 8). Alt faktörlerin birbirleriyle
ve toplam ölçekle pozitif ve anlamlı korelasyon göstermesi ölçeğin yapı
geçerliliğini destekleyen kanıtlar olarak değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliliği için Cronbach alfa hesaplanmış ve .912
değerine ulaşılmıştır. üvenirlilik hesaplamalarında modelin uygunluğunu test eden Hotelling
T² testine göre p .000 olarak hesaplanmıştır. Özdamar (2004)‟ e göre p≤
.001 ise sıfır hipotezi reddedilir. Bu sonuç sıfır hipotezinin
reddedilmesini ve değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğunu gösterir.
Dolayısıyla model güvenirlilik hesaplaması için uygundur. Yapılan
güvenirlilik test sonuçlarına göre, 24 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach
Alfa değeri ,912 olarak hesaplanmıştır (Tablo 8). Ölçeğin Alfa değeri,
80<α<100 arasında yer aldığı için yüksek derecede güvenilirdir

44 maddeden oluşmaktadır.Tek boyutludur.
Örnek maddeler= ” Gelecekte coğrafya işime
yaramaz.”Coğrafi konulardan haberdar
olmak yararlıdır”

Derecelendirme: 
1-Kesinlikle Katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Fikrim Yok 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: