Fen ve Sanat Konularının Bütünleştirilmesine Yönelik Sanat Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türkoğuz, S., ve Yayla Z. (2018) Araştırmada, betimsel araştırma yöntemini kullanarak “Fen ve Sanat Konularının Bütünleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği” nin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 41(190), 256-268.

Sorumlu Yazar: 
Suat Türkoğuz
Geçerlik: 

Bu ölçme aracı için Bartlett küresellik testi [X2=6237,436 (p<0,000)] olarak bulunmuştur.
Bu sonuca göre ölçekteki maddelerden elde edilen verilerin faktör analizi için
uygun olduğu ve değişkenlerin gruplandırılarak azaltılabileceği ortaya çıkmıştır

Güvenirlik: 

Bu ölçeğin Spearman-Brown güvenirliği 0,93 ve Cronbach
Alpha güvenirliği 0,92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt faktörlerinin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayıları sırasıyla F1 faktörü için 0,87; F2 faktörü için 0,77; F3 faktörü için
0,78 ve F4 faktörü için 0,77 olarak bulunmuştur.

Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan görsel sanat etkinlikleri beni bu dersten uzaklaştırır.
Görsel sanat etkinliklerinin yapıldığı Fen ve Teknoloji dersi sanata olan ilgimi azaltır.
Fen ve Teknoloji dersi ilgimi çekmediği için görsel sanat bilgilerimi bu derste kullanmam.
Görsel sanat etkinliklerinin Fen ve Teknoloji dersinde kullanılması bilimsel becerilerin
gelişimini engeller.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum: 4”, “Katılıyorum: 3”, “Katılmıyorum: 2”, ve “Hiç Katılmıyorum: 1”
İletişim: