Çocukluk Obezİtesinİ Önleme Uygulamaları Öz Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Böyükbaş, Z. (2019). Okul hemşiresinin sağlığı geliştirme modeli temelli çocukluk obezitesini önlemeye yönelik uygulamaları, öz etkililik düzeyleri, algıladıkları yarar ve engeller (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Böyükbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: