Çocuklarda Umut Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atik, G., ve Kemer, G . (2009). Çocuklarda Umut Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 8(2), 379-390.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Atik
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular orijinal çalışmadaki iki faktörlü yapıyı destekler niteliktedir.

Güvenirlik: 

Tüm ölçek için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .74 olarak bulunurken, test-tekrar test korelasyon katsayısı ise .57’dir.

Ölçek 6 maddeli iki faktörlü yapıdadır.
Amaca Güdülenme (3m): Benimle aynı yaştaki çocuklar kadar iyiyim.
Amaca Ulaşma Yolları (6m): Diğerleri vazgeçmek istese bile, problemi çözmek için yöntemler veya yollar bulabileceğimi biliyorum.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=sık sık, 5=çoğu zaman ve 6=her zaman)
İletişim: