Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güzel, H. Ş., Sevi-Tok, E. S. ve Güney, E. (2019). Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(Ek 1), 55-64.

Sorumlu Yazar: 
Halime Şenay Güzel
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi gerek üç alt boyutlu yapı, gerekse altı alt boyutlu modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizinde, ölçeğin toplam puanı için Cronbach alfa katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur. Ek olarak, eşdeğer yarılar yöntemi sonucunda elde edilen iki form arasındaki korelasyon 0.74 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 30 madde üç faktörlü ve altı faktörlü yapılardan oluşmaktadır.
Bilişsel Empati (1m): Arkadaşlarım nedenini söylemeseler bile neden neşeli olduklarını bilirim.
Duygusal Empati (2m): Eğer arkadaşımla dalga geçildiğini görürsem, rahatsız olurum.
Davranışsal Empati (3m): Başkalarının güldüğünü görmek beni de güldürür.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (0 ve 2)
İletişim: