Çocuk İstismarı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Berkmen, B. ve Okray, Z. (2015). Çocuk İstismarı Ölçeğinin Türkçe’ ye çevirisi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1, 242-254.

Sorumlu Yazar: 
Bengü Berkmen
Geçerlik: 

ÇİÖ’nün geçerlik çalışması için ölçüt geçerliği ve yapı geçerliğine bakılmıştır. Ölçüt geçerliğini sınamak için katılımcılara ABTÖ ve ADÖ uygulanmıştır. ABTÖ için r= 0.197 (p=0.078) ADÖ için r= -0,121 (p=0.000) sonuçları bulunmuştur.

Güvenirlik: 

ÇİÖ’nün Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0,67 olarak bulunmuştur. ÇİÖ’nün madde-toplam puan korelasyonları -0,08 ve 0,44 arasında değişmektedir. (P<0.001) ÇİÖ’nün test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0,84 dür. ÇİÖ’nün iki yarı güvenirlik katsayısı 0.48 dır.

Fiziksel İstismar (8m)
Duygusal istismar (11m)
Fiziksel İhmal (12m)

Derecelendirme: 
İletişim: