Partner İstismarı Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, H.D. (2020). Bağlanma stilleri ile partner şiddeti arasındaki ilişkide öz-anlayışın ve boyun eğici davranışın aracılık rolü, Doktora tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
H.Deniz Özdemir
Geçerlik: 

1. Kapsam Geçerliliği: Ölçeğin kapsam geçerliliğini test etmek için uzman görüşleri için orjinal İngilizce Scale ve Türkçe Scale alt alta yazılarak İngilizceyi ve Türkçeyi iyi bilen 5 akademisyene verilerek değerlendirmeleri istenmiştir. uzman görüşlerinin derecelendirilmesinde, İngilizce maddeler ile Türkçe maddelerin uygun olup olmadığının belirlenmesi için her maddenin Lawshe’nin kapsam geçerliliği oranları kullanılarak yapılmıştır.
2. Dilsel Eşdeğerlilik Çalışması: Ölçeğin dilsel eşdeğerliği için korelasyon analizi yapılarak İngilizce formuyla Türkçe formu arasındaki korelasyon düzeyi incelendiğinde bütün maddeler için çok yüksek düzeyde ilişki olduğu, Türkçe ve İngilizce formda yer alan maddeler arasındaki ilişkinin r= .678– .999 arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Yine yapılan t testi toplam puanlar arasında da istatistiksel yönden anlamlı bir fark çıkmamıştır ( z= – .738; p>0.05).
3. Ölçüt Bağıntılı Geçerliliği Çalışması: Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerlilik çalışmasında ölçekle ilişki doyumu arasındaki ilişki; -.70 bulunurken, depresyon düzeyi puanı arasındaki ilişki .58 bulunmuştur.
4.Yapı Geçerliliği Çalışması: Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında uyum iyiliği değerleri; χ2=1195.14, df=397, p<0.001, RMSEA=.080, NFI=.91, NNFI= .93, CFI=.94, IFI= .94, GFI=.80, RMR=.05, SRMR= .07’dir.

Güvenirlik: 

1. Test Tekrar Test Güvenirliği: Test tekrar test güvenirliği çalışmasında iki uygulamada ölçeğin puanları arasında çok yüksek düzeyde ilişki olduğu görülürken (r= .945; p<0.001) test tekrar test değerlendirmesinde toplam puanlar arasında da istatistiksel yönden anlamlı bir fark çıkmamıştır (z= -1.236, p>0.05).
2.İç Tutarlılık Güvenirlik Çalışması: Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa analizi yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alfa değeri .91 olarak bulunmuştur.

Ciddi Şiddet 8 Madde (2,4,7,15,18,22,25,26),
Duygusal Şiddet 11 Madde (1,5,8,9,12,19,20,21,24,28,29),
Fiziksel Şiddet 7 Madde (6,10,14,17,23,27,30) Ve
Taciz 4 Madde (3,11,13,16) 30 Maddeden Oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
0 = hiç bir zaman, 1 = 1 kere, 2 = bir çok kere, 3 = ayda bir kere, 4 = haftada bir kere, 5 = hergün
İletişim: 
PDF: