Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ogelman, H. G., Körükçü, Ö., Sarıkaya, H. E., Güngör, H. ve Ersan, C. (2015). Ladd ve profilet çocuk davranış ölçeği, akran şiddetine maruz kalma ölçeği ve resimli sosyometri ölçeği’nin dört yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışmaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 109-129.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Gülay Ogelman
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde elde modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (X2= 2497.42, n= 300, sd= 887, p= 0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= .084, RMR= .028, CFI= .91, GFI= .71 ve PGFI= .63 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= uygun değil-3 tamamen uygun)
İletişim: