Cinsel İstismara Uğramış Çocuklara Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akduman, G. G. ve Cantürk, G. (2011). Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Karşı Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adli Tıp Dergisi, 24(2), 22-29.

Geçerlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının
yüksekliği ilgili değişkenin
iyi tanımlandığına yani
kapsam geçerliğinin dolaylı
olarak sağlandığına kanıt olarak
gösterilebilir. En son KMO
değerinin .823 çıkması geçerliğinin
yüksek olduğunun bir
göstergesidir (15). Ayrıca soruların
hazırlanış aşamasında
literatüre ve uzman görüşüne
başvurulmuş, kapsam geçerliği
çalışmasında uzman görüşlerinin
değerlendirilmesi Davis
tekniği dikkate alınarak yapılmıştır

Güvenirlik: 

“Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara
Karşı Tutum Ölçeği”nin
güvenirliği Cronbach Alpha iç
tutarlılık katsayısının belirlenmesiyle
hesaplanmıştır.Ölçeğin ilk haliyle (24) , madde
atılmadan önceki hesaplanan
Cronbach Alpha katsayısı .504
bulunmuştur. İkinci haliyle (21
madde) hesaplanan Cronbach
Alpha katsayısı .823 bulunmuştur.
Üçüncü Madde seçimi
yapıldıktan sonra, hesaplanan
Cronbach Alpha katsayısı .854
bulunmuştur. Elde edilen bu
sonuç .70’ten büyük olduğu için
ölçeği güvenilir kabul edebiliriz.

29 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
hiç katılmıyorum=1 katılmıyorum=2 kararsızım=3 katılıyorum=4 tamamen katılıyorum=5