Cinsel Öz-bilinç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. ( 2013 ). Cinsel Öz-Bilinç Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği, İnternational Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 1703-1713.
İ

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
12 Likert Tipi
İletişim: