Cinsel Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. (2013). Cinsel Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of European Education, 3(2), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğini belirlemek için yapı geçerliği, ölçüt geçerliği ve kapsam geçerliği tekniklerinin kullanılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliği için de temel bileşenler faktör çözümlemesi ve varimax döndürülmüş faktör çözümlemesi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ölçeğin Cronbach-alfa yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı α= .71 olarak bulunmuştur. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .60 olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alınırsa, ölçeğin güvenirlik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.

Tek boyutlu ve 5 madde

Derecelendirme: 
8’li Likert (0= kesinlikle katılmıyorum – 8= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: