Ciddi Boş Zaman Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgül, B. M., Özdemir, A. S., Erturan Öğüt, E. E., & Karaküçük, S. (2016). Ciddi Boş Zaman Envanteri ve Ölçümü:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2820-2838. doi:10.14687/jhs.v13i2.3739

Sorumlu Yazar: 
Beyza Merve Akgül
Geçerlik: 

18 boyutlu olarak hazırlanan Ciddi Boş Zaman Envanteri ve Ölçümü’nün de yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği tutarlılık ve kararlılık şeklinde iki boyutta incelenmiştir. Ölçeğin
Cronbach alfa katsayıları alt faktörler için 18 alt boyut için sırasıyla, .87, .87, .92, .76, .90,.87, .86, .88, .89, .80, .96, .92, .97, .85, .92, .95, .90 ve. 93’tür. Yani. 85 ile. 97 arasında değişmektedir.
Ölçeğin tamamı için hesaplanan alfa katsayısı ise. 97’dir.

Derecelendirme: 
9’lu Likert tipi ölçek
İletişim: