Boş Zaman Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgül, B. M. (2011). Farklı kültürlerdeki bireylerin boş zaman aktivitelerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Ankara-Londra örneği (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Ölçeğin standardizasyonu çalışmasında maddeler için kesme
noktası olarak 0.40 katsayısı alınmıştır. Analiz sonuçları ‘Boş Zaman
Tutum Ölçeği’ için orijinal ölçekte olduğu gibi 3 faktörlü yapıyı
desteklemekte (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) ve 218 üniversite
öğrencisi için ölçeğin %54’ünü açıklamaktadır. Faktör analizi sonuçlarına
göre, Türkçe formda yer alan 36 madde orijinal ölçekteki ile aynı faktör
yapıları ortaya koymaktadır. BZTÖ’nin Türkçe formunda yer alan 36
maddenin faktör yükleri .421 ile .814 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin iç tutarlılık
katsayılarının .81 (Bilişsel) ile .92 (Duyuşsal) arasında değiştiği
anlaşılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı ise 0.97 olarak
bulunmuştur. Elde edilen bu değerler, yüksek derecede güvenilir
düzeyindedir. 108 Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısının ise yüksek
olması (.97) ölçekte bulunan maddelerin birbiriyle tutarlı ve aynı özelliğin
öğelerini değerlendirmeyi hedefleyen maddelerden oluştuğunu
göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen içsel tutarlılık katsayıları orijinal
formda yer alan değerler ile karşılaştırıldığında ulaşılan değerlerin
birbirlerine çok yakın olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Duyuşsal(12 m): Boş zaman aktivitelerimden hoşlanıyorum.

Bilişsel(12 m): Boş zaman aktivileri önemlidir.

Duyuşsal( 12 m): Meşgulken bile boş zaman aktivilerine katılırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: