Boş Zaman Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgül, B. M. ve Karaküçük, S. (2015). Boş zaman yönetimi ölçeği: geçerlik-güvenirlik çalışması. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), 1867-1880.

Sorumlu Yazar: 
Beyza Merve Akgül
Geçerlik: 

BZYÖ’nin yapı geçerliği için yapılan AFA sonucunda, sonucunda toplam varyansın %61’ini
açıklayan, 15 madde ve 4 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

BZYÖ’nin güvenirliği, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test tekniği ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçeğin bütünü için iç tutarlık katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Birinci
alt boyut olan “Amaç Belirleme ve Yöntem” için iç tutarlık katsayısı .81, ikinci alt boyut “Boş
Zaman Tutumu” için .79, üçüncü “Değerlendirme ” alt boyutu için iç tutarlık katsayısı .71 ve
dördüncü alt boyut ‘Programlama’ için iç tutarlılık katsayısı .73 olarak belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre ölçek alt faktörler ve genel bazında iyi derecede iç tutarlığa sahiptir. Diğer bir
anlatımlaölçek maddelerinin her biri, testin bütünüyle ölçülmek istenen özeliği ölçmektedir.
Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğini sınamak için Türkçe ve İngilizce formlar dört hafta ara ile
Gazi Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 107 üniversite öğrencisine
uygulanmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı .86 olarak bulunmuştur.

15 madde ve 4 alt boyut
Amaç belirleme ve yöntem 6 madde: Boş zamanımda yapabileceklerimin listesini yaparım
Boş zaman tutumu 3 madde: Boş zamanlar mutluluk vericidir.
Değerlendirme 3 madde: Zamanımın bir bölümünü boş zaman aktiviteleri için korurum.
Programlama 3 madde: Boş zamanımda ne yapacağımı bilmiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: