Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bardakcı, S. (2010). Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, 17-39.

Sorumlu Yazar: 
Salih Bardakcı
Geçerlik: 

KMO değeri .79 olarak belirlenmiştir. Dağılımın normallik düzeyinin faktör analizinin koşularını karşılama durumu Barlett Testi ile incelenmiş ve elde edilen Bartlett değerinin anlamlı olduğu görülmüştür [X2 (45) =303. 48, p<.01].
Doğrulayıcı faktör analiz sonucunda X2 (94)= 67.92, p <.01; X2 /df= 2.00; GFI= .87; AGFI= .79; CFI= .92; NFI= .85; NNFI= .89; RMSEA= .10; SRMR= .08; IFI= .92 değerleri elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır.

10 önermeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: