Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Ortamında Topluluk Hissi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ilgaz, H. ve Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Ortamında Topluluk Hissi Ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 27-35.

Sorumlu Yazar: 
Hale Ilgaz
Geçerlik: 

12 madde üzerinden gerçekleştirilen analiz sonucunda RMSEA değeri 0.15 olarak bulunmuştur. Analiz sonunda elde edilen değerler [(53, N=571) = 720.09, p<.000,RMSEA= 0.15, S-RMR= 0.073, GFI= 0.83, AGFI= 0.74, CFI= 0.98, NNFI= 0.90, IFI= 0.92] modelin iyi bir uyum göstermediği sonucunu vermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik analizi için SPSS 15.0 paket programı kullanılarak güvenirlik
katsayısı olan Cronbach α katsayısına bakılmıştır ve α= 0.80 olarak bulunmuştur. Faktör
puanları bazında güvenirlik katsayıları duyuşsal boyut için
0.79, eylemsel boyut için 0.73 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 6 madde
Duyuşsal Boyut (4 m): Bu programdaki öğrencilerin birbirlerini önemsediklerini hissederim
Eylemsel Boyut (2 m): Bu programdaki diğer kişilerle eğitsel değerleri paylaşırım.

Derecelendirme: 
7’li Likert (Hiç Katılmıyorum=1- Tamamen Katılıyorum=7)
İletişim: