Çevre Konularıyla İlgili Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kahyaoğlu, M. (2011). Çevre Konularıyla İlgili Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 1056-1065.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Kahyaoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için öncelikli olarak taslak ölçekte yer alan ortak
varyanslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek analizde Büyüköztürk’e (2007) göre faktör
yükü değeri 0.45 ve üzeri olan maddeler seçilerek sonraki analiz sürecine dâhil edilmelidir. Bu çalışma
doğrultusunda taslak ölçekte yer alan maddelere ait faktör yük değerlerinin 0.49 ile 0.75 arasında
değiştiği tespit edilerek tüm maddeler analiz süreci kapsamında değerlendirilmiştir. 30 madde için
varimax döndürme tekniği sonrası madde yük değerleri incelenmiştir. Sonuçta ölçek bileşenlerini
belirlemek üzere aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
1. Faktör sayısını belirleme
2. Faktör değişkenlerini belirleme
3. Faktörleri isimlendirme

Güvenirlik: 

Yapılan
güvenilirlik analizleri sonucunda tüm ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,87 olarak
hesaplanmıştır. Büyüköztürk (2007) 0.70 üzeri değere sahip ölçeğin güvenilirlik katsayılarının yeterli
kabul edilebileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte Şencan’a (2005) göre bilimsel içerikli
çalışmalarda 0.70 ve üzerinde bir katsayı yeterli iken ilgi ve yetenek türü araştırmalarda kullanılacak
ölçeklerin en az 0,85 düzeyinde bir güvenirlik katsayısı aranması gerektiğini belirtmektedir. Faktörler
bazında Cronbach alfa katsayılarına bakıldığında Faktör 1 için 0.92, Faktör 2 için 0.82 ve Faktör 3 için
0.57 değerleri hesaplanmıştır. Bu anlamda ölçeğin faktörler bazında güvenilir olduğu söylenebilir.
Ayrıca ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .567 ile .950 arasında değiştiği dikkate alındığında
ölçeğin maddeler bazında da tutarlı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır (bkz. Tablo 3). Faktör yük
değerleri için alt sınır değerinin Büyüköztürk (2007) tarafından 0.45 ve Kalaycı (2005) tarafından 0.50
olarak belirtilmesi, bu çalışma kapsamında geliştirilen ölçeğin yapısal özelliklerinin istenen düzeyde
olduğunu göstermektedir.

32 maddeden oluşmuştur.Örnek maddeler:
Kitle iletişim araçlarında çevre temalı programlara yer verilmesinin çevre
konulu kitapların okunmasını arttıracağı inancındayım .
Çevre konularına yönelik kitap okuma çevremizi ve dünyayı tanımamıza yardım
eder .

Derecelendirme: 
Tamamen katılıyorum=5 Katılıyorum=4 Kararsızım=3 Katılmıyorum=2 Hiç Katılmıyorum=1
İletişim: