Çevrimiçi Güvenlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mıhçı, P. ve Kılıç Çakmak, E. (2017). Öğrenci Siber Sağlık Ölçekleri geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 457-491.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Mıhçı
Geçerlik: 

Ölçeklerin yapı geçerliliklerini test etmek için açımlayıcı faktör analizi ve bu analize bağlı olarak varimax döndürme yönteminden ve doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenirliklerinin test edilmesinde iç tutarlılık güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, madde toplam korelasyonu ve alt-üst %27’lik grup ortalamaları arasındaki farklara başvurulmuştur. Faktörlerin iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alfa .72 ve .64 olarak bulunmuştur.

Taslak ölçekte yer alan maddeler “hedeflenen yapıyı ölçüyor”, “madde yapı ile ilişkili, ancak gereksiz” , “madde hedeflenen yapıyı ölçmez” olarak üç seçenek altında değerlendirilmiştir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert biçiminde hazırlanmış, her bir madde; (1) Hiç Katılmıyorum. (2) Katılmıyorum. (3) Katılıyorum. (4) Tamamen Katılıyorum
İletişim: