Cebir Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bal, A. P. ve Karacaoğlu, A. (2015). Cebir Konusuna Yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 11(4), 1258-1271.

Sorumlu Yazar: 
Ayten Pınar Bal
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise elde edilen uyum indeks değerleri (χ 2/sd=2.8; RMSEA= .057; SRMR= .046; GFI= 0.92; AGFI= 0.90; CFI= 0.98) ölçeğinin iyi bir uyum değerine sahip olduğu ortaya çıkarmıştır. Ölçekteki madde faktör yüklerinin .65 ile .83 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa değeri .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçekteki her iki boyut için iç tutarlılık katsayıları .80 ile .93 arasında değişmektedir.

Toplam 25 madde 2 alt faktör
Olumlu Tutum (16 m):
Olumsuz Tutum (9 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: