Çalışmada Akış Deneyimi Ölçeği (ÇADÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, N. ve Pala, O. (2021). Çalışmada Akış Deneyimi Ölçeğinin (ÇADÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 76(1), 387 – 404.

Sorumlu Yazar: 
nuray turan
Geçerlik: 

13
maddenin yarısından çoğu arzu edilen değer olan 0,70’den büyük ve tümü
0,50’den büyük faktör yüküne sahip olduğu için modelin kabul edilebilirliği
yüksektir. Ortalama varyans açıklama değeri olan AVE kabul edilebilir değer olarak 0,50 ve üstü, yapısal geçerlilik değeri olan CR kabul edilebilir sınır değeri ise 0,60 ve üstü olarak ifade edilmektedir (Happell vd., 2015: 41). Çalışmada AVE değeri 0,57 olarak bulunmuş olup kabul edilebilir olduğu gözlenmiştir. CR değeri her bir faktör için ayrı ayrı hesaplanmakta ve çalışmada yer alan iki faktör için sırasıyla 0,93 ve 0,92 değerleri bulunmuştur. CR sınır değerine göre bakıldığında her iki değerin de uygun çıktığı görülmektedir. Bu nedenle modelin yapısal geçerliliğe sahip olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin içsel tutarlılığını ve güvenilirliğini değerlendiren Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin tamamı için 0,917 bulunmuştur. Boyutlar için Cronbach Alfa katsayısı ise Çalışmada içsel keyif 0,912; Çalışmaya Kendini 0,881 olarak bulunmuştur.

Çalışırken başka bir şey düşünmem. (M1)
Kendimi işime kaptırırım. (M2)
Çalışırken etrafımdaki her şeyi unuturum. (M3)
Daha az ücret alacak olsam bile; yine de bu işi yapardım diye düşünürüm. (M9)
Boş zamanlarımda bile çalışmak istediğimi fark ediyorum. (M10)
Çalışıyorum çünkü çalışmaktan keyif alıyorum. (M11)

Derecelendirme: 
7’li likert (1 = Asla, 7 = Her zaman)
İletişim: