Çalışma Anlayışı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztemel, K. (2016). Çalışma Anlayışı Envanteri’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 147-158.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Öztemel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çalışma, insanın yaşamını sürdürebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için para kazanmasıdır.
Çalışma, yaşamda ulaşılmak istenen hedefleri karşılamadır.
Madde sayısı: 36

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kısmen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Tamamen katılıyorum)
İletişim: