Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürsoy, E. (2009). Üniversite son sınıf öğrencilerinin kadına ilişkin namus anlayışı ile ilgili tutumları (Ankara örneklemi) (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Elif Gürsoy
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.Diğer maddeler; faktör yük değerleriyle madde toplam korelasyon değerlerinin düşük olması ve aynı zamanda birden fazla faktörde birbirine yakın değerler alması nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Sonuç olarak, ölçek üç boyutdan ve 25 maddeden oluşmuştur. bu faktörler içerisindeki maddelerin yük değerlerinin 0.49 ile 0.79 arasında, maddelerin ilgili faktörlerin toplam puanıyla olan korelasyolarının ise orta düzeyde (0.44 ile 0.79 ) olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Araştırmada elde edilen faktörlerin (alt boyutların) ve ölçeğin genelinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısına bakılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısının oldukça yüksek (,93) olduğu belirlenmiştir.

Ölçekte 25 madde ve 3 alt boyut bulunmaktadır.
Geleneksel Namus Anlayışı (9 madde)
Eşitlikçi Yaklaşım (11 madde)
Evlilik Öncesi Cinsellik/ Namus Anlayışı (5 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: