Pozitif Yönetim Anlayışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şanlı, Ö. (2009). İlköğretim okul yöneticilerinin pozitif yönetim yaklaşımlarının öğrenci başarısına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Sorumlu Yazar: 
Önder Şanlı
Geçerlik: 

Yapılan geçerlik analizi sonucu, 40 maddelik pozitif yönetim yaklaşımı anketinin Kaiser–Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy katsayısı, .981 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizi sonucu, 40 maddelik pozitif yönetim anlayışı Anketinin Cronbach Alpha katsayısı, .982 bulunmuştur.

Ölçek 40 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Okul yöneticilerimiz öğrencilerin özgüvenlerini arttırmaya gayret ederler (5. madde).
Okul yöneticilerimiz adil bir yönetim anlayışını benimserler (19. madde).
Okul yöneticilerimiz öğrencilerin henüz fark edilmemiş olumlu yönlerini ortaya çıkartmaya çalışırlar (36. madde).

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=nadir olarak – 5=herzaman )
İletişim: