Boş Zaman Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürbüz, B., & Karaküçük, S. (2007).Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 3-10.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Gürbüz
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizlerinde faktör yükü .40 olarak kabul edilmiştir. Buna göre, ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .439 ile .878 arasında değişmektedir. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörler 8 tanedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 210 öğretim elemanı için .76 (zaman) ile .88 (tesis) arasında bulunmuştur.

Ölçek 28 madde ve 8 faktörden oluşmaktadır.
Tesis (5m): Kentteki bu tür tesislerin bakımsız veya kötü olması
Ulaşım (10m): Kentteki ulaşım zamanının uzun olması
Kentsel Koşullar (24m): Kentte kendini güvende hissetmemek
Arkadaş Eksikliği (13m): Kentte katılacak kimsenin olmaması
Bilgi Eksikliği (16m): Kentte bu tür etkinliklerin nasıl yapılacağını öğretecek kimsenin olmaması
Para (20m): Kentteki ulaşım ücretlerinin yüksek olması
Sosyal Çevre (28m): Kentteki yaşam çevresi veya sosyal çevrenin tutucu olması
Zaman (1m): Kentteki iş/çalışma zamanımın yoğunluğu

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç etkilemez, 2=etkilemez, 3=kararsızım, 4=etkiler ve 5=çok etkiler)
İletişim: