Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soylu, Y. ve Siyez, D. M. (2014). Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 15 (1), 80-95.

Sorumlu Yazar: 
Yağmur Soylu
Geçerlik: 

Yapı geçerliği kapsamında açıklayıcı veya doğrulayıcı faktör analizi
yapılmamış sadece kuramsal olarak boş zaman can sıkıntısı ile ilişkili olduğunu
düşünülen yapılar arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre BZCSÖ ile içsel
motivasyon, benlik saygısı, boş zaman motivasyonu, boş zaman doyum ölçeği
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği üç çalışmada sırasıyla 0.85, 0.88 ve 0.86 olarak bulunmuştur.

İki alt boyuttan oluşan 12 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5′ li likert (5=tamamen katılıyorum-1=tamamen katılmıyorum)
İletişim: