Boş Zaman Etkinlikleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gül, V. (2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Vesile GÜL
Geçerlik: 

İlgili alan yazın, benzer ölçekler ve öğrenci kompozisyonları dikkate alınarak oluşturulan ilk taslak, uzman görüşlerine sunulmuş ve ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla eleştirileri alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısına bakılmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=tamamen katılıyorum – 5=tamamen katılmıyorum)