Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilyurt, S., Gül, Ş. ve Demir, Y. (2013). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı: Ölçek geliştirme çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 38-54.

Sorumlu Yazar: 
Selami Yeşilyurt
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla, elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı
faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin madde analizi
çalışmalarında madde-toplam korelasyonlarına bakılırken, güvenirlik çalışmalarında Cronbach Alpha iç tutarlık
katsayısı dikkate alınmıştır. Ayrıca, ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda toplam 37 maddeden oluşan 2 faktör elde edilirken, ölçeğin genelinden elde edilen
Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0.921 olarak hesaplanmıştır.

2 Alt boyut ve 37 Madde
Çevre bilinci (15 m): Havayı daha az kirlettiği için CO2 emisyon değeri düşük araçları tercih ederim.
Çevresel duyarlılık (22 m): Çevreyle ilgili gelişmeleri günlük gazetelerden takip ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: