Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Seviyeleri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kutluca, T., Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Seviyeleri Belirleme Ölçeği geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education, 7(4), 37-45.

Sorumlu Yazar: 
Selahattin Arslan
Geçerlik: 

Faktör analizinden önce verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı hakkında bilgi veren Barlett Sphercity Testi uygulanmıştır

. Bu çalışmanın verileri için KMO değeri, istenen aralığa düşen .90 olarak hesaplanmıştır . Barlett Testinin sonucu anlamlıydı [= 3694,756, df = 435,(p <.000)]. KMO ve Barlett Test sonuçları yeterli örneklem büyüklüğünün
çalışma için sağlanan ve bu veriler üzerinde faktör analizi yapılabilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronabch Alpa 0.91 dir.

Her alt boyut için iç güvenirlik katsayısı Anksiyete için 0,75, güven için 0,76, Tutum için 0,81 ve Saygı için 0,84 dir.

4 alt boyut ve 30 madde
İtibar (8 m): B.İ.T. hakkında gelişmeleri takip ederim
Kaygı (9 m): B.İ.T. öğrencilerin yaratıcı düşünmeyi kısıtladığını düşünüyorum.
Güven (6 m): B.İ.T. eğitimde kullanabilir
Tutum (7 m): Ekstra B.İ.T. kursları istiyorum.

Derecelendirme: 
4’li Likert 1= “kesinlikle katılmıyorum”, 4=“kesinlikle katılıyorum”
İletişim: