Bilişsel Yetenekler Testi( CogAT)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alp, E. ve Diri, A. (2003). Bilişsel Yetenekler Testi’nin (CogAT®) Ana Sınıfı ve Birinci Sınıf Öğrencileri i için kurultu geçerliği çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (51), 19-31.

Sorumlu Yazar: 
İ. Ercan Alp
Geçerlik: 

Tek yönlü varyans analizlerinden ç›kan de¤erler, sözel, nicel ve sözel olamayan yetenek puanları için, sırasıyla, F (2, 276) = 13.09, p < .001, F (2, 260) = 5.65, p < .005, ve F (2, 261) = 11.37, p < .001, olmufltur.

Güvenirlik: 

Testin bütünü (.97) ve sözel, nicel, ve sözel olmayan yetenekleri ölçen bataryalar için bu çalışlmada bulunan değerler
(sırasıyla, .79, .97, ve .97), genel olarak testin çokyüksek düzeyde içtutarlığı olduğunu göstermektedir.Bu sonuçlar sınanmakta olan denenceyi desteklemektedir.

6 alt boyut ve 120 madde
Sözel Muhakeme (20 m)
Oral Sözcük Dağarcığı (20 m)
İlişkisel Kavramlar (20 m)
Nicel Kavramlar (20 m)
Matrisler (20 m)
Şekil Sınıflandırma (20 m)

Derecelendirme: 
İletişim: