Bilişsel Üçlü Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erarslan, Ö.(2014). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlık ile depresif belirtiler ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkide benlik saygısı, pozitif dünya görüşü ve umudun aracı rolünün incelenmesi(Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özge Erarslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek alt gruplarından benlik algısı alt grubu için güvenirlik katsayısı 0.85, dünya görüşü alt grubu için 0.72, gelecek algısı alt grubu için 0.87 ve tüm test için 0.91 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
7’li likert (1= hiç katılmıyorum – 7= tamamen katılıyorum)