Bilişsel Üçlü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgin, M. (2004). Bilişsel Üçlü Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 35-41,

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Bilgin
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde buşunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .62 ile .81 arasında değişmektedir. Ölçeğin geçerlik çalışmasında benzer ölçekler geçerliği de yapılmıştır. BÜÖ’nin Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) kullanılarak gerçekleştirilen ölçüt geçerliği çalışmasında korelasyon katsayısı .47 (p<0.01) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .87 ile .92 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının .02 ile .71 arasında değiştiği görülmüştür.

30 madde ve 3 alt ölçek
Bireyin Kendisi (18m)
Bireyin Yaşantısı (7m)
Bireyin Geleceği (5m)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: