Bilişsel Hatalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alçalar, N. ve Bahadır, G. (2007). Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 10(19), 77-89.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Alçalar
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) oranının 0.88 ve Bartlett katsayısının anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar Bilişsel Hata Ölçeği’nden elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Dört faktör toplam varyansın % 41,94’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuşltur.

4 alt boyut ve 24 madde
Katastrofize Etme(9m)
Aşırı Genelleme(8m)
Kişiselleştirme(5m)
Seçici Soyutlama(2m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= “benim düşüncelerimin hemen hemen aynısı”, 4= “benim düşüncelerimle hiç benzemiyor”
İletişim: