Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güzel, H. Ş., Sevi-Tok, E. S., ve Güney, E. (2019). Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(ek1), 55-64. doi: 10.5455/apd.22991

Sorumlu Yazar: 
Halime Şenay Güzel
Geçerlik: 

BDBEÖ’nün hem üç, hem de altı alt ölçekli formu için yapı geçerliliğinin test edilmesinde doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur.
Ölçüt bağıntılı geçerlik analizi için uygulanan ölçekler ile arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzey pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.64, p<0.001).

Güvenirlik: 

İç tutarlılık analizi sonuçlarında, ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek toplam 6 boyuttur ve her boyut 5 maddeden oluşmaktadır. Toplam 30 madde vardır.

Derecelendirme: 
3’lü likert (0: hiçbir zaman, 1: bazen, 2: her zaman)
İletişim: