Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güleç, H. Sayar, K. ve Yazıcı Güleç, M. (2007). Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam, 20(1),16-24.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin GÜLEÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

BDAÖ’nün Cronbach alfa de¤eri gerek kontrol, gerek hasta, gerekse her iki grup bir arada ele alındığında sırasıyla, 0.62, 0.76 ve 0.68 olduğu görüldü.

10 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert