Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soygüt, G., Uluç, S. ve Tüzün, Z. (2008). Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 177-186.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Soygüt
Geçerlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı uygunluk için ά =.84 , yetkinlik için ά =.83 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yargıcılar arası güvenilirlik katsayılarını belirlemek amacıyla 2 yargıcıdan elde edilen veriler için mutlak uzlaşım yöntemiyle Sınıf-içi
Korelasyon Katsayıları (ICC) hesaplanmıştır. Buna göre, ICC ortalamaları Uygunluk boyutu için .70; Yetkinlik boyutu
için ise .60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uygunluk ve Yetkinlik boyutları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı aracılığıyla hesaplanmıştır. Katsayılar birinci yargıcı için r= .95 (N=20, p<.001); ikinci yargıcı için r=.97 (N=20,
p<.001), her iki yargıcı için de .95 olarak belirlenmiştir.

2 alt boyut ve 25 madde
Uygunluk
Yetkinlik

Derecelendirme: 
7’li Likert (Uygunluk için 1=belirtilen durumun hiç ortaya çıkmaması – 7=tam olarak uygulandığıdır. Yetkinlik için 1=terapistin uygulama becerisi gösteremediği – 7=uygulama becerisinin mükemmel olduğudur.)
İletişim: