Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altun, T. (2012). Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 11(4), 869-881.

Sorumlu Yazar: 
Taner Altun
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla ölçekte bulunan 30 maddeye ilişkin yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin 3 faktörlü olduğu tespit edilmiştir. Madde yük değerleri I. Faktör için 0,645-0,845; II. Faktör için 0,736-0,821; III. Faktör için ise 0,837-0,848 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alfa güvenirlik ve iki yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,83 ve 0,67 olarak bulunmuştur.

10 madde ve 3 alt boyut
Sorumlu Teknoloji Yardımcısı Rolü(5) BİTEFÖ olarak okuldaki görevlerimi yerine getirecek kadar teknoloji becerisine sahibim.
Özgür Uygulayıcı Rolü(3) Okul idaresi görevlerimi yerine getirebilmem için bana her türlü desteği vermektedir.
Eğitimci-teknisyen Rolü(2) Öğretmenlere öğretim faaliyetlerinde teknolojiyi nasıl kullanmaları gerektiği konusunda destek vermek benim görevimdir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)