Bilimsel Tutum Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Őnder, F., Çelik, P. & Silay, İ. (2012). Psychometric evaluation on the Turkish adaptation of the Scientific Attitude Inventory. Journal of Baltic Science Education, 11(1), 7-15.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Önder
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için AFA kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 40 madde ve 4 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.78 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
İletişim: