Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tortop, H. S. (2013). Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği adaptasyon çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 228 – 239. http://dx.org/10.14686/201312027

Sorumlu Yazar: 
Hasan Said Tortop
Geçerlik: 

Bu aşamada, Orion ve Hofstein (1991) tarafından geliştirilen BAGTÖ’nin orijinal
ölçekteki yapıda olup olmadığının belirlenmesi için yapısal eşitlik modeli türlerinden biri olan
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sürecine geçilmiştir (Barrett, 2007). Doğrulayıcı faktör analizi
için AMOS programından yararlanılmıştır. Model için DFA’da uyum indeksleri değerleri
araştırılmış ve yorumlanmıştır (Byrne, 2011). DFA uygulamasında Ki-Kare Uyum İndeksi (χ2),
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), İyilik Uyum İndeksi (GFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) istatistik değerleri belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

BAGTÖ güvenilir olup olmadığının araştırılması için cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı
incelenmiştir. BAGTÖ cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise .88 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut ve 24 madde
Öğrenme Aracı Yönü (11 m): Alan gezisi sınıfta öğrenilen konuların anlaşılmasına yardım eder.
Sosyal Yönü (5 m): Çok fazla eğlenceli olduğu için alan gezilerine katılmayı isterim.
Macera Yönü (4 m): Alan gezisinde en çok sevdiğim şey dağlara tırmanmak, nehirleri geçmek gibi maceralardır.
Çevresel Yönü (4 m): Alan gezilerine katılmayı seviyorum, çünkü yaşadığım çevreyi anlamam için önemlidir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=tamamen katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: