Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kavak, Ş. ve Deretarla Gül, E. (2021). Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1071-1099. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/807517

Sorumlu Yazar: 
Şule Kavak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
2’li Likert (1=evet – 0= hayır)
İletişim: