Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uslu, B. (2016). Bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik ölçeği: Üniversite ortamında geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 109-131. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2016.005

Sorumlu Yazar: 
Barış Uslu
Geçerlik: 

Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizlerinde elde edilen uyum değerlerine (χ2=174.480, p=.000; χ2 /df=2.457; GFI=.952; AGFI=.929; CFI=.971; RMSEA=.054) göre ölçeğin faktörel yapısına ait model oldukça iyi bir uyum göstermektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan korelasyon analizleri ile ölçeğin bütünü ve ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkilerin p≤.01 düzeyinde anlamlı olduğu ve bu korelasyon katsayılarının .70 ile .93 arasında değiştiği belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısı ise yine α=.92 (Toplum Hizmetine İlişkin Yönetsel Esneklik boyutu için α=.83; Araştırmaya İlişkin Yönetsel Esneklik boyutu için α=.78;Öğretime İlişkin Yönetsel Esneklik boyutu için α=.85) olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut 14 madde
Toplum Hizmetine İlişkin Yönetsel Esneklik
Araştırmaya İlişkin Yönetsel Esneklik
Öğretime İlişkin Yönetsel Esneklik

Derecelendirme: 
İletişim: