Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5(2), 1–21.

Sorumlu Yazar: 
Huriye Deniş Çeliker
Geçerlik: 

Kapsam geçerliğinin amacı, ölçme aracında bulunan maddelerin ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini hem ölçeğin hazırlandığı bilim alanını iyi bilen hem de ölçek sorusu hazırlama tekniklerini bilen bir uzman gruba inceleterek anlamlı maddelerden oluşan bütünü oluşturmaktır (Gözüm ve Aksayan, 2003). Uzmanların öneri ve eleştirileri doğrultusunda ölçek yeniden yapılandırılır (Tezbaşaran, 1997). Uzman görüşlerinden sonra ölçek maddelerinin anlaşılırlığını belirleyebilmek amacıyla 6., 7. ve 8. sınıftan 10’ar öğrenciye ölçek uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin madde toplam korelâsyonları 0.37 ile 0.74 arasında bulunmuştur. Cronbach alfa ölçüm güvenirlik katsayısı 0.86 bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin kişileri ne kadar ayırt ettiğini incelemek amacıyla bilimsel yaratıcılık ölçeği maddelerinin üst %27 ile alt %27 gruplarının puanları arasındaki farkın anlamlılığına bakılmıştır.

7 madde

Derecelendirme: 
İletişim: